Daily Archives: July 31, 2017

Mặt trận Ngôn Từ

Cảnh giác trước sự xâm nhập ngôn từ sai trái của Cộng Sản Việt Nam

Đỗ Văn Phúc

Ngôn từ là một phần quan trọng của văn hoá. Miền Nam chúng ta kế thừa một nền văn hoá cổ truyền, nhân bản và hữu lý. Ngôn từ dùng trong đại chúng hay văn học đều mang tính chất thanh cao và đúng lề luật. Sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam, họ đem vào nhiều từ ngữ, cách dùng chữ, đặt câu quái dị, do các cán bộ lãnh đạo của họ từ cao đến thấp, hầu hết thất học và u mê. Chế độ Cộng Sản chỉ biết áp bức chứ không có khả năng xây dựng. Đặc biệt về văn hoá, họ như đoàn quân man rợ, đã triệt hạ cả một nền tảng văn hoá dân tộc;  ngôn từ cũng không là ngoại lệ. Continue reading Mặt trận Ngôn Từ