Các Tác Phẩm của Đỗ Văn Phúc (đọc trực tiếp)

ThoiSuHangTuan_4 (Bấm vào link màu đỏ để đọc) Gồm các bài Thời Sự Hàng Tuần từ tháng 1 đến hết tháng 4, 2018       The Depths of Hell_B (Click at the title to read the book) Memoirs of a South Vietnamese soldier who suffered ten years in the Communist Concentration camps.     Thời Sự Hàng Tuần  … Continue reading Các Tác Phẩm của Đỗ Văn Phúc (đọc trực tiếp)