Daily Archives: August 16, 2015

Khổng Giáo, Một Triết Lý về Cách Xử Thế

Đỗ Văn PhúcKhongTu

Khổng giáo, một cái tên rất thông thường để gọi của Nho giáo, là một triết lý đã đóng vai trò chỉ đạo trong đời sống chính trị xã hội của Trung Hoa trong hơn 25 thế kỷ qua. Nó đã chiếm một chỗ đứng rất quan trnọg, và được xem như là một tọn giáo ở Trung Hoa cũng như tại nhiều nước Á Châu khác. Continue reading Khổng Giáo, Một Triết Lý về Cách Xử Thế

Ambrose Bierce’s An Occurrence at Owl Creek Bridge

by Michael Do62cf9d7dd7f1d5cec28414493b31091c

If there is any distance between life and death, then what may happen with a dying human’s thought in this very moment before he gives up the ghost?
In “An Occurrence at Owl Creek Bridge,” Ambrose Bierce told us the story of a wandering soul of a man whose body was swinging like a pendulum beneath the timber of the Owl Creek Bridge. Continue reading Ambrose Bierce’s An Occurrence at Owl Creek Bridge