Việt Nam Hoá Chiến Tranh

Bài thuyết trình của cựu Đại Úy Đỗ Văn Phúc tại Hội thảo về Việt Nam do Trung Tâm Việt Nam tổ chức ngày 25-27 tháng 4, 2019 tại Đại Học Texas Tech, Lubbock, Texas. Kinh nghiệm và Nhận định của một người lính Bộ Binh Việt Nam Phần dẫn nhập: Diễn biến chính của … Continue reading Việt Nam Hoá Chiến Tranh