Ký giả Hồng Phúc phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc trên đài Đáp Lời Sông Núi 23/10/2019

Ký giả Hồng Phúc phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc trên đài Đáp Lời Sông Núi 23/10/2019 về tình hình Việt Nam, Nghị quyết 36, Đoàn kết Cộng Đồng…