Covid-19 Relief Fund Report

Phỏng vấn của Đài Phát Thanh Saigon-Dallas về nỗ lực của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về việc cứu trợ trong đại dịch Covid-19 và lời tuyên bố kỳ thị của ông Gavin Newsom, Thống Đốc California