Monthly Archives: March 2024

Vị Hôn Phu, Vị Hôn Thê

Đỗ Văn Phúc

Người vợ hoặc chồng chưa cưới thì gọi là vị hôn thê và vị hôn phu. Chữ “vị” ở đây có nghĩa là chưa.

Hai chữ “hôn thê, và hôn phu” là sự ghép chữ hoàn toàn sai. Đã là phu (chồng) hay thê (vợ) tất là đã cưới nhau rồi, còn thêm hôn làm gì?

Như thế, chữ “vị hôn phu, vị hôn thê” là ghép các chữ “vị hôn” + “ thê”, hay “vị hôn” + “phu”. Chứ không phải “vị”+ “hôn thê”, hay “vị” + “hôn phu.”

Hồi trước tôi cũng có học và nói được tiếng Quan Thoại và Quảng Đông. Tôi còn nhớ “Phánh txấy, phánh phúa” là vợ, chồng. Txấy và Phúa là Thê và Phu, còn chữ Phánh này tôi không nhớ ký tự Hán văn nên không biết đọc theo chữ Nho là gì. Nhưng khi nói về vợ, người ta thường nói “Wò t’ai t’ai, n’i t’ai t’ai”  (Ngã Thái Thái, Nhĩ Thái Thái). Chúng ta nên dùng các chữ “Chồng, Vợ” khi đàm thoại bình thường, và “Phu Quân, Hiền Thê” khi viết trong các văn bản cần trang trọng.

Có vài người lại diễn dịch rằng chữ “VỊ” là nói cách kính trong như khi chúng ta nói “vị chỉ huy, vị bộ trưởng...” Thực tế,, không ai nói thế và ghép hai chữ Hôn Phu, Hôn Thê mà như chúng tôi giải thích bên trên, là không đúnh.

Continue reading Vị Hôn Phu, Vị Hôn Thê